باشگاه ورزشهای هوایی سیمرغ

آموزش پرواز تخصصی با پاراموتور

آموزش تخصصی پرواز با پاراگلایدر

باشگاه تخصصی ورزش های هوایی سیمرغ

آموزش پرواز

با

پاراگلایدر

پاراموتور

و

 سقوط آزاد

آموزش پاراموتور

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

i

دوره متوسطه آموزش پرواز با پاراگلایدر

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

دوره مبتدی آموزش پاراگلایدر

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

آموزش سقوط آزاد

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

~

دوره پیشرفته آموزش پرواز با پاراگلایدر

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

دوره مقدماتی آموزش پاراگلایدر

مگاتم،این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد

درباره باشگاه سیمرغ بیشتر بدانید

نکاتی مهم و حیاتی در مورد لینک های بالهای پاراگلایدر ، پاراموتور و پاراترایک استاندارد

قبل از پرواز لینکهای بال خود را چک نمائید و همیشه آچار مخصوص لینک یا مشابه آن را در هارنس داشته باشید . مرحله ” Checklist ” : کل لوازم پروازی اجزاء و قطعات طبق چک لیست بررسی میشود . یکی از عوامل باز شدن لینک ها و بوجود آمدن سانحه در بالهای پاراگلایدر ، پاراموتور و...

هنرجو

ساعت پرواز

سال فعالیت

دوره های برگزار شده

مربیان باشگاه

استاد حمید عمیدی

حمید عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک ، چتربازی سقوط آزاد و اتوماتیک

استاد علیرضا عمیدی

علیرضا عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک

استاد مجید عمیدی

مجید عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک

آموزش پرواز با پارگلایدر چه شرایطی دارد ؟